Omzetbelasting

Home/Omzetbelasting

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

donderdag 3 september 2020|Omzetbelasting|

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd aan de energiemaatschappij. De vraag in een procedure voor de rechtbank was of het waterschap

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

donderdag 27 augustus 2020|Omzetbelasting|

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer betaalde uitschotten van belastingen en heffingen. Dat betekent dat over deze voor de afnemer

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

donderdag 27 augustus 2020|Omzetbelasting|

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting verschuldigd wordt. De wetsbepaling is gebaseerd op de btw-richtlijn. Volgens de btw-richtlijn is de

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

donderdag 2 juli 2020|Omzetbelasting|

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009 geoordeeld dat de ondernemer de goederen of diensten die

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

donderdag 18 juni 2020|Omzetbelasting|

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten. Onder de nieuwe regels zal de btw worden geheven in het land

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

donderdag 26 maart 2020|Omzetbelasting|

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste prestaties. Ontbreekt een dergelijk verband, dan heeft de

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

donderdag 19 maart 2020|Omzetbelasting|

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Het voor de aftrek van voorbelasting vereiste rechtstreekse en onmiddellijke verband

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

donderdag 20 februari 2020|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten van de staatssecretaris waarom scholen wel recht hebben op aftrek van voorbelasting op zonnepanelen, maar daarna niet onder de

Go to Top