Vennootschapsbelasting

Home/Vennootschapsbelasting

Belastingplicht vennootschapsbelasting

donderdag 17 december 2020|Vennootschapsbelasting|

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat jaar niet heeft uitgenodigd om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting en het lichaam geen aangifte heeft gedaan en niet in de heffing is

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

donderdag 15 oktober 2020|Vennootschapsbelasting|

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen van een groep worden behandeld als één belastingplichtige. Bij de behandeling van de

Besluit functionele valuta aangepast

donderdag 3 september 2020|Vennootschapsbelasting|

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele valuta. De voorwaarden voor toepassing zijn gepubliceerd in de Regeling functionele valuta. De

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

donderdag 28 mei 2020|Vennootschapsbelasting|

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal worden verwerkt in wetgeving. De staatssecretaris

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

donderdag 16 april 2020|Vennootschapsbelasting|

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie adviseert om structureel meer gegevens te verzamelen om het

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

donderdag 6 februari 2020|Vennootschapsbelasting|

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de winsten van het jaar en de vier voorafgaande jaren

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer heeft onlangs in een motie opgeroepen een dergelijke

Ga naar de bovenkant