Vennootschapsbelasting

Home/Vennootschapsbelasting

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

donderdag 19 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij van de deelneming. Een liquidatieverlies is een verlies op een deelneming dat tot uitdrukking komt

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

donderdag 19 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige niet wordt nagekomen, ook niet na hieraan te zijn herinnerd en daartoe te zijn aangemaand, is de

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

donderdag 12 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond wordt verklaard, tenzij is gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

donderdag 5 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van voorvoegingsverliezen bij de schuldeiser, die deel uitmaakt

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

donderdag 27 januari 2022|Vennootschapsbelasting|

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan €

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

donderdag 2 december 2021|Vennootschapsbelasting|

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In het rapport besteedt de commissie aandacht aan de rol van fiscale factoren op de aanwezigheid van doorstroomvennootschappen, de rol

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

donderdag 7 oktober 2021|Vennootschapsbelasting|

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting. De uitkomst van dit onderzoek heeft de staatssecretaris bijna een jaar

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

donderdag 30 september 2021|Vennootschapsbelasting|

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens de onderneming prijsgeven, worden aangemerkt als kwijtscheldingswinst. De kwijtscheldingswinst is vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting voor zover deze hoger is dan het in

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

donderdag 17 juni 2021|Vennootschapsbelasting|

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse verliesverrekening, en met belastbare winsten van volgende

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

donderdag 8 april 2021|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels om zo te voorkomen dat hybride mismatches ontstaan.

Ga naar de bovenkant