Vennootschapsbelasting

Home/Vennootschapsbelasting

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

woensdag 26 april 2023|Vennootschapsbelasting|

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten tijdens een crisis. De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Kamer gereageerd op deze moties. In zijn brief verwijst hij naar de maatregelen om overwinsten bij gas- en

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

donderdag 23 maart 2023|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingen. De wijzigingen

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

donderdag 15 december 2022|Vennootschapsbelasting|

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari 2024 niet meer direct in vastgoed mag beleggen. Deze maatregel wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit is bekend gemaakt in de kabinetsreactie op een evaluatierapport over de fiscale

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

donderdag 3 november 2022|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze belasting is een extra heffing om de overwinsten als gevolg van de gestegen energietarieven te belasten. De doelgroep van de

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

donderdag 19 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij van de deelneming. Een liquidatieverlies is een verlies op een deelneming dat tot uitdrukking komt

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

donderdag 19 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige niet wordt nagekomen, ook niet na hieraan te zijn herinnerd en daartoe te zijn aangemaand, is de

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

donderdag 12 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond wordt verklaard, tenzij is gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

donderdag 5 mei 2022|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van voorvoegingsverliezen bij de schuldeiser, die deel uitmaakt

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

donderdag 27 januari 2022|Vennootschapsbelasting|

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan €

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

donderdag 2 december 2021|Vennootschapsbelasting|

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In het rapport besteedt de commissie aandacht aan de rol van fiscale factoren op de aanwezigheid van doorstroomvennootschappen, de rol

Ga naar de bovenkant