Arbeidsrecht

Home/Arbeidsrecht

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

donderdag 3 december 2020|Arbeidsrecht|

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de beoordeling of tussen partijen een

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

donderdag 19 november 2020|Arbeidsrecht|

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en door het verschil tussen vrouwen en mannen met betrekking tot inkomsten en loon

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

donderdag 13 augustus 2020|Arbeidsrecht|

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beËindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

donderdag 6 augustus 2020|Arbeidsrecht|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of en onder welke voorwaarden

Go to Top