Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

donderdag 28 april 2022|Inkomstenbelasting|

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing ook rechtsherstel moet worden geboden aan belastingplichtigen die niet of te laat bezwaar hebben gemaakt

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

donderdag 28 april 2022|Inkomstenbelasting|

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het rechtsherstel wordt geboden in de vorm van de forfaitaire spaarvariant en geldt vooralsnog alleen voor mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

donderdag 21 april 2022|Inkomstenbelasting|

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de inkomstenbelasting niet voldoet aan de eisen die het EVRM aan wetgeving stelt. Er ontbreekt een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen dienen met het stelsel en de rechtsongelijkheid die

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

donderdag 21 april 2022|Inkomstenbelasting|

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau een schending van het recht op het ongestoorde genot van eigendom vormt als het nominaal zonder risico’s gemiddeld haalbare rendement voor deze jaren lager is dan 1,2%. In dat

Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning

donderdag 7 april 2022|Inkomstenbelasting|

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat zij het eigenwoningforfait bij hun inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting moeten tellen. De aftrekbare kosten van de eigen woning, zoals de betaalde hypoheekrente, komen op dat inkomen in mindering. Voor belastingplichtigen van wie het inkomen in box

Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst

donderdag 31 maart 2022|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een besluit onder voorwaarden goedgekeurd dat aan een overeenkomst tot oprichting van een personenvennootschap een terugwerkende kracht van maximaal negen maanden, maar niet verder dan tot 1 januari van het jaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen,

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

donderdag 31 maart 2022|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals eerder aangegeven wordt het plafond voor leningen bij de eigen vennootschap verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

Box 3 en individuele en buitensporige last

donderdag 10 maart 2022|Inkomstenbelasting|

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffing in box 3 over de jaren 2015 tot en met 2018. Het hof heeft onderzocht of in die jaren voor de belanghebbende sprake was van een individuele en buitensporige last. Als dat het geval zou zijn, is dat in strijd met

Ga naar de bovenkant