Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

donderdag 21 oktober 2021|Inkomstenbelasting|

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner voor 50% of meer aangaat. De

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

donderdag 14 oktober 2021|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2 van de inkomstenbelasting. In het kader van de formatie

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

donderdag 16 september 2021|Inkomstenbelasting|

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op stelselniveau in strijd is met het

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

donderdag 9 september 2021|Inkomstenbelasting|

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. Iedere inbreuk door een staat op het ongestoorde genot van eigendom moet in overeenstemming zijn met het nationale recht en een legitiem doel in het

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

donderdag 9 september 2021|Inkomstenbelasting|

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een onderneming of voor het behalen van resultaat uit werkzaamheden. De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen door een

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

donderdag 19 augustus 2021|Inkomstenbelasting|

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag. De mogelijkheid van ambtshalve vermindering is geregeld in de Algemene Wet

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

donderdag 19 augustus 2021|Inkomstenbelasting|

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018 behandeld. Volgens de rechtbank is het box 3-stelsel in deze jaren in strijd met het discriminatieverbod van het EVRM. Gezien de opzet van het box

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

donderdag 5 augustus 2021|Inkomstenbelasting|

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp voor de belastingplichtige zelf, zijn partner en zijn kinderen als zij jonger zijn dan 27 jaar. Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover ze een

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

donderdag 22 juli 2021|Inkomstenbelasting|

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom is slechts toegestaan als er een redelijke mate van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte middelen en het doel dat

Ga naar de bovenkant